تمرینک

تمرینک یک بستر هوشمند کمک آموزشی مبتنی بر تمرین است که با هدف تسهیل فرآیند یادگیری دانش آموزان و فراگیران چه بصورت مستقل و چه تحت مدیریت اولیاء و یا معلمان و مدرسین تولید شده است.

7059132493

بیشتر …

پاسخ دهید